Natur

Gjessinggaards fjordnære kuperede landskab gennemskåret af Tvede Ådal er et paradis for naturelskere med en række forskellige naturtyper som strandenge, skov, ådal, egekrat og overdrev indenfor et begrænset område.

Havørn, fiskeørn, rørhøg, musvåge, kærhøg, hønsehøg, tårnfalk og glente er alle naturligt forekommende rovfugle, som ses dagligt – og hertil kommer af og til mere sjældne gæster som lærkefalk, natfalk og vandrefalk.

Ravnene bygger rede i de store bøge hvor også store flokke af skovduer fouragerer om efteråret. Flagspætte, grønspætte og spætmejse finder både føde og levesteder i de gamle træer der efterlades til forrådnelse.

Søer og damme huser blishøns, rørhøns, ænder og gæs, og i foråret synger nattergalene hele natten fra engenes pilekrat, og gøgen kukker i ådalen. Store stæreflokke slår sig om foråret og efteråret ned i sivskovene, odderen fisker i åen sammen med isfuglen og i skov og mark ser man agerhøns, råvildt, dåvildt og harer.

Naturen er en herlighedsværdi, der bliver værnet om, og der gøres hvert år mange tiltag for at forøge biodiversiteten og skabe levesteder for både insekter, fugle, padder og dyr.

Hvert år lægges en biotopforbedringsplan, hvor det tilstræbes at skabe natur i ukurante markhjørner i form af vildtplantninger, fodermarker og småsøer.

Enge i ådalen og overdrev græsses af hårdført kvæg i et glimrende samarbejde med Randers kommune for at bevare de lysåbne arealer. De mange levende hegn og diger passes for at forbedre levesteder for bier, andre insekter, fugle og markvildt mest muligt.