Gjessinggaard ligger ca 10 km nord for Randers ud til den smukke Randers fjord, der fungerer som rasteområde for store flokke af ænder og gæs i efteråret.

Ejendommen
Jagtområdet er på 600 ha. fordelt med 200 ha. skov og remiser, 350 ha. landbrugsareal, som drives økologisk uden kemikalier og kunstgødning og ca 50 ha. vedvarende græsarealer.Gjessinggaard har med sit kuperede terræn, der veksler mellem skov, mark, ådal, engdrag og overdrev alle dage været et af Jyllands mest attraktive jagtområder.

VILDTET

Ænder
Der er 12 andehuller på ejendommen, som på grund af beliggenheden ud til fjorden har et rigt andetræk gennem sæsonen. Gennem hele september og oktober er der krikænder i stort set alle huller og der kan være et fantastisk aftentræk til nogle af hullerne.
Som supplement til de mange vilde gråænder, krikænder, pibeænder og spidsænder, som også finder ind til Gjessinggaards søer og vandhuller, udsættes hvert år et antal gråændeællinger i maj måned.
Udover trækjagten afholdes der kun ganske få andejagter I løbet af sæsonen.

Fasaner
Der er en god bestand af vilde fasaner, som hvert år suppleres med udsætning af fugle i store åbne volierer. Fuglene udsættes som 8 uger kyllinger i juli og den første jagt holdes tidligst 4 måneder efter udsætningen. Der afholdes 4 jagter i løbet af sæsonen, hvor der lægges vægt på at udnytte det kuperede terræn til at præsentere meget højflyvende fasaner.

Råvildt
Råvildtbestanden er øget væsentligt de senere år og består i dag af ca 200 dyr.
Der skydes 6-8 sommerbukke og ca 25 råer og lam årligt. For at forstyrre terrænet så lidt som muligt nedlægges de fleste råer og lam på to drivjagter med kugle i december. Der drives ikke med hunde og der skydes kun med riffel.

Biotoppleje
Siden stedets nuværende ejer overtog driften af ejendommen i 1990 er der hvert år blevet gjort tiltag for at forbedre biotopen. Det kan være tilplantning af et markhjørne, etablering af levende hegn, oprensning af andehuller eller gravning af nye søer og damme.
I 1998 startede omlægning til økologisk drift og idag drives hele markbruget økologisk.
I Tvede å som gennemkrydser Gjessinggaard på en strækning af 2.5 km er der gjort en stor indsats for at forbedre gyde- og opvækstmulighederne for havørrederne og deres yngel.
Legende havørreder på op til 5-6 kg kan nu iagtages på gydepladsernes lave strømmende vand i efterårsmånederne.

Etik
Ved udøvelsen af jagten lægges der stor vægt på respekten for vildtet og den øvrige fauna.
Der skydes ikke på for lange hold, men til gengæld forventes det at der skydes til vildtet i et rimeligt tempo når chancen er der.
Der er altid rigeligt med hunde til stede på efterårets jagter. Det er hver enkelt jægers opgave klart at informere nærmeste hundefører om nedskudt og eventuelt anskudt vildt, så eftersøgningen kan iværksættes hurtigt og effektivt.
Der skydes aldrig råvildt med hagl og der anvendes ikke stålhagl på jagterne. De er ødelæggende for træproduktionen og anses heller ikke for at dræbe tilstrækkeligt effektivt.
Al transport på jagterne foregår til fods.
Farligt skud medfører øjeblikkelig bortvisning fra jagten af den jæger der har afgivet skuddet.

Udlejning af dagjagter
Der udlejes årligt 3 fasanjagter, 2 andejagter og en råvildtjagt.
Godset kan i forbindelse med jagterne organisere frokost og middag med overnatning i hovedbygningen.Yderligere information om leje af jagter kan fås på jagt@gjessinggaard.dk

JAGT